TOP NẠP THẺ THÁNG 9

  • 1 Huu Loc Pham
  • 2 Chương Mai
  • 3 Tuỳanh Lê Cảnh
  • 4 Đào Tuấn Thành
  • 5 Le Nam

Giao dịch gần đây của người đã tin tưởng chúng tôi

1. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8355 K.Cương IV, Không Khung, 139 Tướng, 108 Skin với giá: 1.000.000đ


2. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8292 Bạc II, Khung Bạc, 145 Tướng, 239 Skin với giá: 2.000.000đ


3. Thành viên Nguyễn Nhật Trường đã mua tài khoản #8375 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


4. Thành viên Dân Chelsea đã mua tài khoản #8326 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


5. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8123 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 145 Tướng, 199 Skin với giá: 1.300.000đ


6. Thành viên Nguyễn Mai Hữu Phúc đã mua tài khoản #8108 Vàng IV, Không Khung, 85 Tướng, 17 Skin với giá: 200.000đ


7. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8380 K.Cương II, Không Khung, 145 Tướng, 29 Skin với giá: 1.300.000đ


8. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8379 Cao Thủ, Không Khung, 60 Tướng, 41 Skin với giá: 2.500.000đ


9. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8130 Bạc I, Không Khung, 145 Tướng, 35 Skin với giá: 300.000đ


10. Thành viên Nguyễn Thiên Phước đã mua tài khoản #8329 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


11. Thành viên Anh Quan Le Dinh đã mua tài khoản #8161 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


12. Thành viên Anh Quan Le Dinh đã mua tài khoản #8372 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


13. Thành viên Anh Quan Le Dinh đã mua tài khoản #8173 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


14. Thành viên Huy Tran đã mua tài khoản #8366 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


15. Thành viên Trần Trung Nghĩa đã mua tài khoản #7577 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 115 Tướng, 38 Skin với giá: 300.000đ


16. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8359 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


17. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8358 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


18. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8357 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


19. Thành viên Gia Huy đã mua tài khoản #8360 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


20. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8354 Chưa Rank, Không Khung, 138 Tướng, 527 Skin với giá: 2.000.000đ


21. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8356 Vàng IV, Khung B.K, 141 Tướng, 59 Skin với giá: 350.000đ


22. Thành viên Thanh Sang Lê đã mua tài khoản #7848 Đồng II, Khung Bạc, 96 Tướng, 40 Skin với giá: 250.000đ


23. Thành viên Trịnh Đỗ Quốc An đã mua tài khoản #8174 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


24. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7959 Bạch Kim III, Khung B.K, 145 Tướng, 58 Skin với giá: 500.000đ


25. Thành viên Trịnh Đỗ Quốc An đã mua tài khoản #8170 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


26. Thành viên Tran Huy đã mua tài khoản #8183 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


27. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7985 Bạch Kim III, Khung Vàng, 145 Tướng, 48 Skin với giá: 750.000đ


28. Thành viên Trương Ngọc Cảnh đã mua tài khoản #8164 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


29. Thành viên Etherious Natsu Dragneel đã mua tài khoản #8280 Bạch Kim IV, Khung Bạc, 145 Tướng, 46 Skin với giá: 350.000đ


30. Thành viên Etherious Natsu Dragneel đã mua tài khoản #8324 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


31. Thành viên Đạt Nguyễn đã mua tài khoản #8314 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


32. Thành viên Phạm Lam đã mua tài khoản #7822 Vàng I, Khung Vàng, 145 Tướng, 57 Skin với giá: 400.000đ


33. Thành viên Tran Huy đã mua tài khoản #8323 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


34. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8144 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


35. Thành viên Lai Tây đã mua tài khoản #8271 Bạch Kim IV, Không Khung, 99 Tướng, 51 Skin với giá: 300.000đ


36. Thành viên Lai Tây đã mua tài khoản #8295 Bạch Kim IV, Không Khung, 86 Tướng, 38 Skin với giá: 250.000đ


37. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8109 Vàng IV, Khung Vàng, 142 Tướng, 96 Skin với giá: 600.000đ


38. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8134 Bạch Kim I, Khung B.K, 145 Tướng, 538 Skin với giá: 3.500.000đ


39. Thành viên Đức Phát đã mua tài khoản #8256 Bạc II, Không Khung, 85 Tướng, 18 Skin với giá: 150.000đ


40. Thành viên Đào Quang Phước đã mua tài khoản #8263 Vàng IV, Khung Vàng, 97 Tướng, 21 Skin với giá: 200.000đ


41. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8353 Chưa Rank, Không Khung, 136 Tướng, 525 Skin với giá: 2.000.000đ


42. Thành viên Công Phát đã mua tài khoản #8139 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


43. Thành viên Photocopy Tuyên Nguyễn đã mua tài khoản #8158 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


44. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8260 K.Cương IV, Khung Vàng, 145 Tướng, 200 Skin với giá: 1.500.000đ


45. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #6730 Bạch Kim II, Khung B.K, 134 Tướng, 77 Skin với giá: 600.000đ


46. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7997 Vàng II, Khung Vàng, 145 Tướng, 117 Skin với giá: 750.000đ


47. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7978 Bạch Kim IV, Khung B.K, 145 Tướng, 100 Skin với giá: 750.000đ


48. Thành viên Người Lạ đã mua tài khoản #8002 Bạch Kim I, Khung B.K, 78 Tướng, 87 Skin với giá: 500.000đ


49. Thành viên Bao Nguyen đã mua tài khoản #8322 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


50. Thành viên Dư Xuân Lộc đã mua tài khoản #8203 Vàng IV, Không Khung, 110 Tướng, 29 Skin với giá: 300.000đ


Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)