Nick LQMB Nick LMHT Liên hệ FB Admin
  • 1 Quoc Minh Truong
  • 2 Khương Quách
  • 3 Trương Phúc Đại
  • 4 Minh Chính
  • 5 Nguyễn Trọng Tín

Xem thêm danh sách

GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4598 Vàng IV, Khung Vàng, 143 Tướng, 212 Skin với giá: 1.000.000đ


2. Thành viên Phong Đình đã mua tài khoản #4848 Vàng III, Khung Vàng, 66 Tướng, 28 Skin với giá: 150.000đ


3. Thành viên Sơn Đỗ đã mua tài khoản #4769 Vàng IV, Khung Vàng, 112 Tướng, 130 Skin với giá: 500.000đ


4. Thành viên Huy Dolce đã mua tài khoản #4787 Vàng IV, Khung Vàng, 143 Tướng, 53 Skin với giá: 300.000đ


5. Thành viên Hòa Đỗ đã mua tài khoản #4456 Bạch Kim II, Khung B.K, 143 Tướng, 131 Skin với giá: 500.000đ


6. Thành viên Trương Phúc Đại đã mua tài khoản #4844 K.Cương IV, Khung B.K, 143 Tướng, 147 Skin với giá: 750.000đ


7. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4846 K.Cương II, Không Khung, 81 Tướng, 16 Skin với giá: 500.000đ


8. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4830 Bạc I, Khung Vàng, 143 Tướng, 78 Skin với giá: 350.000đ


9. Thành viên Nguyễn Minh Hiếu đã mua tài khoản #4841 K.Cương II, Khung Cao Thủ, 61 Tướng, 7 Skin với giá: 500.000đ


10. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4840 Cao Thủ, Không Khung, 46 Tướng, 7 Skin với giá: 1.300.000đ


11. Thành viên Phạm Hồng Thời đã mua tài khoản #4832 Bạch Kim III, Khung Bạc, 60 Tướng, 15 Skin với giá: 150.000đ


12. Thành viên Trần Trung Hiếu đã mua tài khoản #4836 Vàng I, Khung B.K, 121 Tướng, 59 Skin với giá: 250.000đ


13. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4842 K.Cương I, Không Khung, 102 Tướng, 17 Skin với giá: 500.000đ


14. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4657 Vàng II, Khung Vàng, 143 Tướng, 156 Skin với giá: 750.000đ


15. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4845 Vàng III, Khung B.K, 92 Tướng, 51 Skin với giá: 300.000đ


16. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4800 Bạc II, Khung Vàng, 143 Tướng, 164 Skin với giá: 750.000đ


17. Thành viên Thái Tử đã mua tài khoản #4837 Bạch Kim III, Khung Vàng, 109 Tướng, 36 Skin với giá: 300.000đ


18. Thành viên Lê Quý Hiển đã mua tài khoản #4768 Bạc III, Khung Vàng, 143 Tướng, 106 Skin với giá: 500.000đ


19. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4820 Vàng IV, Không Khung, 143 Tướng, 73 Skin với giá: 350.000đ


20. Thành viên Ngô Toàn Mỹ đã mua tài khoản #4822 Vàng IV, Khung Vàng, 136 Tướng, 57 Skin với giá: 300.000đ


21. Thành viên Xuân Nam đã mua tài khoản #4834 Bạch Kim II, Không Khung, 66 Tướng, 26 Skin với giá: 200.000đ


22. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4815 Bạc II, Không Khung, 72 Tướng, 46 Skin với giá: 250.000đ


23. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #3975 Vàng IV, Không Khung, 31 Tướng, 22 Skin với giá: 250.000đ


24. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4829 K.Cương IV, Khung B.K, 115 Tướng, 76 Skin với giá: 500.000đ


25. Thành viên Trần Thanh Tùng đã mua tài khoản #4824 Vàng III, Khung Vàng, 132 Tướng, 91 Skin với giá: 500.000đ


26. Thành viên Lê Hiệu đã mua tài khoản #4823 K.Cương IV, Khung K.C, 136 Tướng, 41 Skin với giá: 500.000đ


27. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4729 Bạc III, Khung B.K, 143 Tướng, 104 Skin với giá: 500.000đ


28. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4833 Vàng I, Khung B.K, 143 Tướng, 337 Skin với giá: 2.000.000đ


29. Thành viên Phạm 'Linh' đã mua tài khoản #4814 Bạc III, Khung Bạc, 123 Tướng, 48 Skin với giá: 250.000đ


30. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4813 Chưa Rank, Khung Bạc, 128 Tướng, 75 Skin với giá: 600.000đ


31. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4640 Bạch Kim II, Khung K.C, 143 Tướng, 76 Skin với giá: 500.000đ


32. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4831 K.Cương IV, Không Khung, 130 Tướng, 50 Skin với giá: 500.000đ


33. Thành viên Nguyễn Ngọc Bảo đã mua tài khoản #4827 Bạch Kim II, Không Khung, 60 Tướng, 32 Skin với giá: 300.000đ


34. Thành viên Võ Văn Thưởng đã mua tài khoản #4819 Bạch Kim II, Khung B.K, 143 Tướng, 71 Skin với giá: 400.000đ


35. Thành viên Nhựt Duy đã mua tài khoản #4825 K.Cương IV, Không Khung, 33 Tướng, 11 Skin với giá: 300.000đ


36. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4808 Bạch Kim IV, Khung B.K, 143 Tướng, 89 Skin với giá: 300.000đ


37. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4576 Bạch Kim II, Khung K.C, 143 Tướng, 134 Skin với giá: 600.000đ


38. Thành viên Hoang Tung đã mua tài khoản #4818 K.Cương IV, Khung B.K, 109 Tướng, 43 Skin với giá: 500.000đ


39. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4816 Bạc III, Khung Vàng, 143 Tướng, 104 Skin với giá: 500.000đ


40. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4699 K.Cương IV, Không Khung, 143 Tướng, 138 Skin với giá: 750.000đ


41. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4773 Vàng IV, Khung Vàng, 134 Tướng, 267 Skin với giá: 1.300.000đ


42. Thành viên Emodau Đông Về đã mua tài khoản #4811 K.Cương IV, Không Khung, 67 Tướng, 15 Skin với giá: 350.000đ


43. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4746 Vàng III, Khung Vàng, 143 Tướng, 181 Skin với giá: 750.000đ


44. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4817 Đồng III, Không Khung, 117 Tướng, 135 Skin với giá: 500.000đ


45. Thành viên Huy Nguyen đã mua tài khoản #4788 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 111 Tướng, 38 Skin với giá: 200.000đ


46. Thành viên Quoc Minh Truong đã mua tài khoản #4727 Bạch Kim II, Khung B.K, 143 Tướng, 245 Skin với giá: 1.500.000đ


47. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4802 Vàng IV, Khung Vàng, 143 Tướng, 225 Skin với giá: 1.300.000đ


48. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4617 Bạch Kim IV, Khung B.K, 139 Tướng, 134 Skin với giá: 500.000đ


49. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4806 Đồng IV, Không Khung, 117 Tướng, 135 Skin với giá: 500.000đ


50. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #4660 Vàng III, Khung Vàng, 143 Tướng, 232 Skin với giá: 1.300.000đ